Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresem https://sosauto.pl/ udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Administratora:

 1. numer telefonu: +48 513 107 029
 2. adres e-mail: sosauto.pl@gmail.com

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I. Definicje

 1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://sosauto.pl/.
 2. Administrator – Michał Surowiec wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SOSAUTO Michał Surowiec pod adresem :  37-124 Kraczkowa 1581, NIP: 8151806521, REGON: 383784789.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Ogłoszenie – przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
 6. Wizytówka firmy – przygotowana przez Użytkownika treść informacyjna (prezentacja) dotycząca prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, w którego imieniu działa, w szczególności opisująca przedmiot działalności oraz dane kontaktowe, zamieszczona w Katalogu Firm.
 7. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego Ogłoszeniach lub Wizytówce firmy.
 8. Formularz ogłoszenia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający publikację ogłoszenia.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu umożliwiający założenie Konta użytkownika.

II. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Portalu.
 7. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 8. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu.
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi wymagające rejestracji, w szczególności:
  1. umożliwia dostęp do Konta użytkownika,
  2. umożliwia zamieszczanie Ogłoszeń,
  3. umożliwia zamieszczanie Wizytówek firmy w Katalogu Firm,
  4. umożliwia korzystanie z usługi „Zadaj pytanie”.
 3. Administrator świadczy Usługi bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych Regulaminem zgodnie z Cennikiem Usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, udzielania rabatów, zmian obowiązującego Cennika Usług lub okresowego świadczenia Usług standardowo płatnych bez pobierania odpłatności.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3. dostęp do poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV. Rejestracja na Portalu

 1. Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego na Portalu.
 3. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 4. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 5. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 6. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 7. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
 9. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

V. Konto użytkownika

 1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
 2. W ramach korzystania z Portalu Użytkownik może umieszczać treści zależnie od rodzaju Usługi, z której korzysta (treści słowne, graficzne itp.). Treści zamieszczane na Portalu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
  1. nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
  2. obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  3. znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
  4. propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  5. naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  6. mających charakter bezprawny,
  7. posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  8. zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 4. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
 5. Użytkownik z chwilą zamieszczenia treści na Portalu udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania treści w ramach Portalu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.
 6. Użytkownik udziela licencji, o której mowa w ust. 5 wyłącznie w ramach usług świadczonych na Portalu oraz w celu świadczenia ich przez Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora zmian w treściach objętych licencją w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług dostępnych na Portalu.
 7. Licencja, o której mowa w ust. 5-6 udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 5-6 wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z zasobów Portalu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Portalu, co może skutkować odmową publikacji treści na Portalu w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

VI. Zasady zamieszczania Ogłoszeń

 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Użytkownik wypełnia Formularz ogłoszenia dostępny po zalogowaniu się na Koncie użytkownika.
 2. Wypełniając Formularz ogłoszenia Użytkownik jest zobowiązany do wskazania co najmniej informacji obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*).
 3. Publikacja Ogłoszenia na Portalu jest usługą odpłatną zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym na Portalu.
 4. Opłaty związane z publikacją Ogłoszenia Użytkownik jest zobowiązany dokonywać w formie przedpłaty zgodnie z metodami płatności określonymi w roz. IX Regulaminu.
 5. Administrator w celu wyeliminowania potencjalnych oszustw oraz publikacji fałszywych Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Użytkownika poprzez żądanie przesłania wypisu z CEIDG, innego właściwego rejestru przedsiębiorców lub innego dokumentu dotyczącego działalności Udostępniającego.
 6. Administrator danych dokonuje aktywacji Ogłoszenia na Portalu po opłaceniu jego publikacji przez Użytkownika oraz po zweryfikowaniu zgodności treści Ogłoszenia z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik posiada możliwość edycji Ogłoszenia po jego aktywacji przez Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji treści Ogłoszenia po jego edytowaniu przez Użytkownika.
 8. Opublikowane Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Portal.

VII. Katalog Firm

 1. W ramach Katalogu Firm Administrator udostępnia możliwość prezentacji firmy z branży motoryzacyjnej poprzez publikację Wizytówki Firmy.
 2. Publikacja Wizytówki Firmy w katalogu jest usługą odpłatną zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym na Portalu.
 3. Opłaty związane z publikacją Wizytówki Firmy Użytkownik jest zobowiązany dokonywać w formie przedpłaty zgodnie z metodami płatności określonymi w roz. IX Regulaminu.
 4. Użytkownik w celu utworzenia Wizytówki Firmy wypełnia formularz dostępny po zalogowaniu się do Portalu wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).
 5. Administrator w celu wyeliminowania potencjalnych oszustw zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji firmy poprzez żądanie przesłania wypisu z CEIDG, innego właściwego rejestru przedsiębiorców lub innego dokumentu dotyczącego działalności firmy.
 6. Wizytówka Firmy prezentowana jest w Katalogu Firm przez okres czasu zgodnie z opłatą dokonaną przez Użytkownika na podstawie Cennika Usług.
 7. Opublikowana Wizytówka Firmy dostępna jest dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Portal.

VIII. Usługa „Zadaj pytanie”. Baza wiedzy

 1. Administrator udostępnia Użytkownikowi możliwość przesyłania pytania dotyczącego branży motoryzacyjnej.
 2. Użytkownik w celu przesłania pytania loguje się na Portalu oraz wypełnia dedykowany formularz. Pytanie powinno zostać sformułowane w sposób precyzyjny, niebudzący wątpliwości co do informacji poszukiwanej przez Użytkownika. W razie konieczności Użytkownik może dodać pliki związane z zadanym pytaniem.
 3. W przypadku konieczności przekazania Administratorowi dodatkowych informacji umożliwiających prawidłowe udzielenie odpowiedzi, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS lub e-mail zawierającą prośbę o udostepnienie takich informacji.
 4. Użytkownik po zalogowaniu na Portalu może sprawdzić status zadanego pytania.
 5. Udzielenie odpowiedzi przez Administratora jest usługą odpłatną. Informacja o wysokości opłaty zostaje przekazana Użytkownikowi po przygotowaniu przez Administratora odpowiedzi. Informacja o wysokości opłaty widoczna jest na Koncie użytkownika.
 6. W celu uzyskania dostępu do odpowiedzi Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 5.
 7. Po otrzymaniu opłaty Administrator udostępnia Użytkownikowi odpowiedź na jego Koncie użytkownika lub poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika linku umożliwiającego pobranie odpowiedzi.
 8. Pytania zadane przez Użytkowników wraz z udzielonymi przez Administratora odpowiedziami publikowane są na Portalu w Bazie wiedzy. Wyświetlenie odpowiedzi udzielonej przez Administratora wymaga wniesienia przez Użytkownika opłaty.
 9. Dostęp do Bazy wiedzy posiada każdy Użytkownik odwiedzający Portal.

IX. Płatności za Usługi

 1. Administrator umożliwia płatność za Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu w formie przedpłaty za pomocą:
  1. przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu Przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin);
  2. przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Administratora.
 2. Za moment płatności uznaje się moment zaksięgowania płonności na rachunku bankowym Administratora lub moment dokonania płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 3. Administrator na życzenie Użytkownika dokumentuje sprzedaż Usługi fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji na Portalu.

X. Odpowiedzialność

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom oferowanych usług lub celom informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 7. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 8. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

XI. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Administrator usuwa Konta użytkownika z Portalu.
 3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie odpłatnych usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika bez przyznania Użytkownikowi prawa do otrzymania zwrotu płatności za zamówioną a niewykorzystaną w całości lub części usługę, chyba że świadczenie usługi nie zostało rozpoczęte.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.
 6. Użytkownikowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 8. Jeżeli Usługa została zrealizowana np. dokonano publikacji Ogłoszenia, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

XII. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

XIII. Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem (…).