Sprzęt diagnostyczny VXDIAG VCX SE Interfejs do diagnostyki

Dodano: 21.01.2021

Interfejs Diagnostyczny dedykowany do wybranych przez nas marek pojazdów. Interfejs współpracuje z fabrycznym oprogramowaniem danej marki pozwalając nam na skuteczna diagnostykę samochodową offline oraz online. Urządzenie zastępuje nam oryginalną głowicę, dając nam możliwość korzystania z jednej głowicy do wszystkich wykupionych licencji.

Korzyści:

-Kupując nasze urządzenie otrzymujesz od nas pisemną gwarancje gdyż jesteśmy jedynym w Polsce Certyfikowanym sprzedawcą urządzeń fabryki Allscanner.

-Skracasz drogę sprzedaży urządzenia do minimum, nie musisz oczekiwać na urządzenie aż sprzedawca zamówi je od pośrednika.


-Naprawy gwarancyjne i wymiany produktów w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwego działania załatwiasz bezpośrednio z nami, nie musisz odsyłać produktu do Chin i nie musisz kontaktować się z kolejnym pośrednikiem.

-Oferujemy wiele funkcji technicznych których nie oferuja sprzedawcy zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Korzystamy z urządzenia od kilku lat i problematyczne dla nas było kontaktowanie się z pośrednikiem w przypadku potrzeby rozwiązania problemu technicznego.
Teraz my się wszystkim zajmiemy!

Możliwości:

Domyślnie w zestawie jest Licencja do FORDA/GM/VW.

-Kupując u nas urządzenie dostajesz możliwość wybrania które licencje ma obsługiwać Twoja głowica, (więcej informacji znajdziesz w cenniku).

Napisz do nas lub zadzwoń jakie licencję chcesz w Swoim urządzeniu!

-Twoje urządzenie obsługuje również funkcje w trybie online ( musisz wykupić dostęp do uslugi online u producenta )

Korzystanie z interfejsu wymaga oryginalnego oprogramowania diagnostycznego danej marki, jeśli nie posiadasz oryginalnego oprogramowania napisz do nas!


Nie sprzedajemy oprogramowania a jedynie samo urządzenie diagnostyczne - interfejs.

Dane Techniczne:
-Urządzenie wraz z Kablem USB
-Urządzenie obsługuje połączenie Wifi i USB


Dane kontaktowe jak i cennik znajdziesz poniżej!

SOS AUTO Michał Surowiec 


37-124 Kraczkowa 1581

tel. +48 513 107 029

E-mail: sosauto.pl@gmail.com


www.allscanner.pl

Obsługiwane pojazdy:1.Mercedes Benz, Smart, Maybach, Mercedes Benz BUS

soft: DAS/XENTRY 2020/06 ( Programowanie, kodowanie i kluczyki SCN, CODING, DOIP, DTS )
Obsługiwany rocznik: 2001-2020

2.BMW, MINI, Rolls-Royce 

soft: ISTA-D/ISTA-P/EXPERT (Programowanie, kodowanie i kluczyki)

Obsługiwane roczniki: 2004-2020

3.TOYOTA, LEXUS 

soft: TIS/Toyota Techstream ( Programowanie, kodowanie i kluczyki )
Obsługiwany rocznik: 2000-2020

4. HONDA, ACURA
soft: HDS ( Programowanie, kodowanie i kluczyki )
Obsługiwany rocznik: 2005-2018

5.VOLVO

soft: VIDA ( Programowanie, kodowanie i kluczyki )
Obsługiwany rocznik: 2000-2015

6.VW, AUDI, SKODA

soft: ODIS ( Programowanie, kodowanie i kluczyki )
Obsługiwany rocznik: 2001-20197.JAGUAR, LAND ROVER

soft: JLR SDD, Pathfinder ( Programowanie, kodowanie i kluczyki )
Obsługiwany rocznik: JLR SDD 2007-2016. Pathfinder (DOIP) 2017-2020


8.FORD, LINCOLN, MUSTANG
soft: FORD IDS/FordScan ( Programowanie, kodowanie i kluczyki )
Obsługiwany rocznik: 2005-20189.MAZDA
soft: MAZDA IDS ( Programowanie, kodowanie i kluczyki )
Obsługiwany rocznik: 2005-2020

10.GM ( Buick, Chevrolet, Cadillac, Opel, Saab )
soft: GDS2/Tech2Win ( Programowanie, kodowanie i kluczyki )
Obsługiwany rocznik: 2000-2020

11.PORSCHE

soft: PIWIS 2 ( Programowanie, kodowanie i kluczyki )
Obsługiwany rocznik: 2005-2016 ( Z wersją deweloperską )
soft: PIWIS 3 ( Programowanie, kodowanie i kluczyki )
Obsługiwany rocznik: 2017-2020 ( Z wersją deweloperską kompatybilną również z programem obsługującym samochody przez PIWIS2 )


12.SUBARU
soft: SSM 3 ( Select Monitor III )
Obsługiwany rocznik: 2005-2018


W sprawie CENNIKA proszę o kontakt telefoniczny.

Wysyłam cennik zainteresowanym e-mailem.


English

Price: 355 €

Diagnostic interface dedicated to the brands selected by us. The interface works with the factory software of
a given brand, allowing us to perform effective offline and online car diagnostics. The device replaces the
original head, giving us the ability to use one head for all purchased licenses.
Benefits:
-By buying our device, you get a written guarantee from us because we are the only certified seller of
Allscanner factory devices in Poland.
-You shorten the way of selling the device to a minimum, you do not have to wait for the device until the
seller orders it from an agent.
-Warranty repairs and product replacements in case of damage or malfunction are dealt with directly with us,
you do not have to send the product back to China and you do not have to contact another agent.
-We offer many technical functions that are not offered by sellers on the Polish and foreign market. We have
been using the device for several years and it was problematic for us to contact an intermediary in the event
of a need to solve a technical problem. Now we'll take care of everything!
Capabilities:
By default, the set includes a FORDA / GM / VW license.
-By buying a device from us, you get the option to choose which licenses your head should support (more
information can be found in the price list).
Write to us or call us what license you want in your device!
-Your device also supports online functions (you need to purchase access to the online service from the
manufacturer).
Using the interface requires the original diagnostic software of a given brand, if you do not have the original
software, write to us!
We do not sell software, only the diagnostic device itself - the interface.
Technical data:
-Device with USB Cable
-The device supports Wifi and USB connection
Contact details and the price list can be found below!

Cennik - PDF
Price list (English) - PDF
Preisliste (German) - PDFGerman

DIAGNOSEAUSSTATTUNG VXDIAG VCX SE DIAGNOSE-SCHNITTSTELLE

Preis: 355 €

Die Schnittstelle funktioniert mit der Werkssoftware einer bestimmten Marke und erm glicht so eine effektive
Offline- und Online-Fahrzeugdiagnose. Das Ger t ersetzt den Originalkopf und gibt uns die M glichkeit,
einen Kopf für alle gekauften Lizenzen zu verwenden.
Vorteile:
- Beim Kauf unseres Ger ts erhalten Sie eine schriftliche Garantie von uns, da wir der einzige zertifizierte
Verk ufer von Allscanner-Werksger ten in Polen sind.
-Sie verkürzen den Verkauf des Ger ts auf ein Minimum, müssen Sie nicht auf das Ger t warten, bis der
Verk ufer es bei einem Agenten bestellt.
- Garantiereparaturen und Produktaustausch bei Besch digung oder Fehlfunktion werden direkt bei uns
behandelt. Sie müssen das Produkt nicht nach China zurückschicken und müssen sich nicht an einen
anderen Vertreter wenden.
-Wir bieten viele technische Funktionen an, die von Verk ufern auf dem polnischen und ausl ndischen Markt
nicht angeboten werden. Wir verwenden das Ger t seit mehreren Jahren und es war für uns problematisch,
einen Vermittler zu kontaktieren, falls ein technisches Problem gel st werden muss. Jetzt kümmern wir uns
um alles!
F higkeiten:
Standardm  ig enth lt das Set eine FORDA / GM / VW
-Lizenz.
- Wenn Sie ein Ger t bei uns kaufen, k nnen Sie ausw hlen, welche Lizenzen Ihr Kopf unterstützen soll
(weitere Informationen finden Sie in der Preisliste).
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, welche Lizenz Sie für Ihr Ger t wünschen!
-Ihr Ger t unterstützt auch Online-Funktionen (Sie müssen den Zugriff auf den Onlinedienst vom Hersteller
erwerben).
Für die Verwendung der Benutzeroberfl che ist die Original-Diagnosesoftware einer bestimmten Marke
erforderlich.
Wenn Sie nicht über die Original-Software verfügen, schreiben Sie uns!
Wir verkaufen keine Software, nur das Diagnoseger t selbst - die Schnittstelle.
Technische Daten:
-Ger t mit USB-Kabel
-Das Ger t unterstützt Wifi und USB-Verbindung
Kontaktdaten und die Preisliste finden Sie unten!

Price list (English) - PDF
Preisliste (German) - PDF

Cena:
1600.00 PLN
Rzeszów, podkarpackie